Στο πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη, με ειδική διάταξη, προβλέπεται η επιδότηση του συνόλου των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, ενώ με απόφαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Στέλιου Πέτσα υπήρξε ένα παράθυρο τριών ημερών για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των εφημερίδων και επιχειρήσεις Τύπου που δεν διέθεταν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Στο φύλλο 3821 15ης Οκτωβρίου 2019 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύεται τροποποίηση στην υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή του και στην οποία προστέθηκε το άρθρο 4Α στην ΚΥΑ που εξειδικεύει την ενίσχυση στις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

«Άρθρο 4Α Εκχώρηση της ενίσχυσης σε εργαζόμενους

1. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει οφειλές (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.) προς τους εργαζόμενους που απασχολεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, προκειμένου να υπαχθεί στο πρόγραμμα υποχρεούται να εκχωρήσει στους εργαζόμενους το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται μέχρι του ύψους των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών σε αυτούς. Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών, το ποσό της ενίσχυσης θα κατανεμηθεί αναλογικά σε όλους τους εργαζόμενους στους οποίους η επιχείρηση οφείλει.

2. Σε περίπτωση δε ύπαρξης οφειλών προς το Δημόσιο ή/και τα ασφαλιστικά ταμεία, στους εργαζόμενους θα εκχωρηθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, το τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης μετά τη διενέργεια των συμψηφισμών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

3. Η εκχώρηση θα γίνει με εκχωρητήριο έγγραφο με δαπάνη της επιχείρησης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 145 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.»

Ερώτηση:

Την επιδότηση που εισέπραξαν ή θα εισπράξουν οι επιχειρήσεις Τύπου που οφείλουν δεδουλευμένα, θα την διαθέσουν εξ ολοκλήρου, ως ορίζει η υπουργική απόφαση, στους εργαζόμενους που απασχολούν;

Τι γνωρίζουν επί του θέματος και ποιές πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει ώστε, επί τέλους, να λάβουν τα ταλαίπωρα μέλη τους τα οφειλόμενα;

Α.Γ.