Συζητήθηκε σήμερα, 3-12-2019 αίτηση της EUROBANK A.Ε. για υπαγωγή της εταιρείας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Την απόρριψη της αίτησης ζήτησε το Ελληνικό Δημόσιο και η εταιρεία ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. επικαλούμενη εκτός των άλλων την ύπαρξη ενδιαφερόμενου επενδυτή.

Οι εργαζόμενοι Τεχνικοί Τύπου στην προεκτύπωση ζήτησαν την απόρρηψη της αίτησης της τράπεζας, η οποία είναι εξ ολοκλήρου εξασφαλισμένη, αφού εκτός από την προσημείωση στα ακίνητα της εταιρίας έχει λάβει ως ενέχειρα και την άϋλη περιουσία της (domain name κλπ).

Διατηρήθηκε η προσωρινή διαταγή με την οποία εξαιρούνται οι εργατικές απαιτήσεις από τα προληπτικά μέτρα.

Εξ άλλου το Ειρηνοδικείου Αθηνών στην διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων που συζητήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2019, επιδίκασε την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των Τεχνικών Τύπου μέχρι και του Οκτωβρίου 2019.