Σύμφωνα με το άρθρο 54, Ν.4611/2019:

1. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης της πρόσβασης, τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

Μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο: employees.yeka.gr και εισέλθετε με τους κωδικούς της Υπηρεσίας της ΓΓΠΣ (taxis)

Στην σελίδα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα έντυπα τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την επιχείρηση/εργοδότη από την 1/1/2017 και αφορούν την εργασιακή σας σχέση, την απασχόλησή σας, τις υπερωρίες, την κανονική σας άδεια κλπ.

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους

  • Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
  • Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/ Αρχικός/ Ετήσιος Συμπληρωματικός/ Συμπληρωματικός Ωραρίου/ Τροποποιητικός Αποδοχών).
  • Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
  • Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
  • Ε7  Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
  • Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας  ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
  • Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας. 
  • Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.