Από την στιγμή που ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΗΠΤΑ για τα δυσάρεστα γεγονότα στην «Ναυτεμπορική», κινήθηκε τάχιστα και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την στήριξη των εργαζομένων μελών της.

Παραβρέθηκε με τη Νομική της Σύμβουλο Κατερίνα Φλίνου στη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που ζήτησε η «Εurobank» την Τρίτη 25/6/2019 και πέτυχε την πολύ σημαντική εξαίρεση των εργαζομένων της εταιρίας από αυτά.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση:

Δέχεται την προσωρινή διαταγή και διατάσσει την αναστολή:

Α- Των ατομικών διώξεων κατά της εταιρείας με την επωνυμία "Ναυτεμπορική - Πάνος Αθανασιάδης και ΣΙΑ Α.Ε".

Β- Των μέτρων εκκρεμών ή μη ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου, κατά της περιουσίας της ως άνω εταιρίας.

Γ- Της λήψεις οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένου της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης συναινετικής ή κατ’ αντιδικία κατά της ως άνω εταιρείας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απαγόρευση:

Α- Εκποίησης ή επιβάρυνσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της ως άνω εταιρείας.

Β- Διενέργειας συμψηφισμών.

Γ- Διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της ως άνω εταιρείας και των συν οφειλετών της προς οποιονδήποτε τρίτο.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 κατά της ως άνω εταιρείας.

Από τα ανωτέρω ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ της ως άνω εταιρείας καθώς και οι τραπεζικοί της λογαριασμοί που είναι απαραίτητοι για την καθημερινή λειτουργία της, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η επιχείρηση είχε δεσμευτεί ότι την Τρίτη 25/6/2019 θα κατέθετε πλάνο πληρωμών μισθοδοσίας και οφειλών, το ανέβαλε για την Παρασκευή 28/6/2019.